Algemene voorwaarden van Meubelmakerij Vlaskamp
Gevestigd te Lemelerveld

Artikel 1. Toepassen van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Meubelmakerij Vlaskamp, hierna te noemen: Meubelmakerij Vlaskamp en een koper/opdrachtgever waarop Meubelmakerij Vlaskamp deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 2. Offertes.
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Meubelmakerij Vlaskamp het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Na een opdracht door koper/opdrachtgever komt een overeenkomst tot pas tot stand wanneer Meubelmakerij Vlaskamp de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel met uitvoering van de opdracht begint.
2.3 Indien, na een door Meubelmakerij Vlaskamp gedane aanbieding, de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Meubelmakerij Vlaskamp wordt gegeven en tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen acht dagen na datum wanneer bekend is geworden dat de opdracht niet aan Meubelmakerij Vlaskamp wordt gegeven en tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, franco aan Meubelmakerij Vlaskamp worden teruggezonden.
2.4 De door Meubelmakerij Vlaskamp gehanteerde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, exclusief BTW en eventuele emballage.
2.5 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen is in de offerte nimmer begrepen: electriciens-,metsel-, stukadoors-, schilder-, breek-, hak-, en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van de vloeren, wanden of plafonds en het reinigen van andere dan de geleverde zaken.
2.6 De inhoud van de door Meubelmakerij Vlaskamp verstrekte drukwerken is aan wijziging onderhevig en bindt Meubelmakerij Vlaskamp niet, tenzij hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen.
Artikel 3. Overeenkomst, wijziging in de overeenkomst.
3.1 Wijziging in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen Meubelmakerij Vlaskamp en koper/opdrachtgever zijn overeengekomen.
3.2 Afspraken en overeenkomsten met ondergeschikt personeel van Meubelmakerij Vlaskamp, waaronder wordt verstaan personeel dat geen procuratie heeft, binden Meubelmakerij Vlaskamp niet, voorzover ze niet schriftelijk door Meubelmakerij Vlaskamp zijn bevestigd
Artikel 4. Industriële en intellectuele eigendom.
4.1 Meubelmakerij Vlaskamp blijft eigenaar van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan koper/opdrachtgever geleverde zaken en daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, ontwerpen, modellen e.d.: deze mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meubelmakerij Vlaskamp, niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
4.2 Koper/opdrachtgever dient in lid 1 van dit artikel genoemde zaken op eerste verzoek van Meubelmakerij Vlaskamp ter vrije beschikking van Meubelmakerij Vlaskamp te stellen op straffe van een direct opeisbare boete van € 250.- per dag.
Artikel 5. Verantwoordelijkheid voor ontwerpen.
Meubelmakerij Vlaskamp aanvaardt een verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit, fouten of onjuistheden in, door anderen dan Meubelmakerij Vlaskamp vervaardigde ontwerpen, tekeningen,
modellen e.d., noch voor in het kader verstrekte specificaties van afmetingen, maten en materialen.
Artikel 6. Omvang van het aangenomen werk.
6.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen is in de overeengekomen prijs van het
aangenomen werk niet inbegrepen:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-,
behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard dan ook, noch de kosten
van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering ,van of water of het elektriciteitsnet;
b. De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door koper/opdrachtgever
zelve te behandelen zijn alsmede de hiertoe te bezigen hijs- en hefwerktuigen en takels.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is koper/opdrachtgever verplicht te zorgen:
a. dat de plaats waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen
moeten worden of waar de aflevering moet geschieden zodanig is dat het risico van
beschadiging of ontvreemding zo klein mogelijk is;
b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of de montage moet geschieden
zodanig is dat het risico van beschadiging of ontvreemding zo klein mogelijk is;
c. dat indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daar toe aanwezig
is. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de koper/opdrachtgever, tenzij schuld van
de zijde van Meubelmakerij Vlaskamp komt vast te staan;
d. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement-, en vuilresten en van losse gedeelten en
volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
e. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig
verwarming is gezorgd;
f. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die
werkzaamheden zijn beëindigd voordat Meubelmakerij Vlaskamp haar werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
g. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de
bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten
is.
6.3 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, worden de werkzaamheden geacht te moeten worden verricht gedurende de normale werktijden, te weten van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.
Artikel 7. Levering, levertijd, deelleveringen.
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Meubelmakerij Vlaskamp en geschiedt het transport voor rekening en risico van koper/opdrachtgever
7.2 Prijzen welke voorzien in franco levering of c.i.f. levering worden gebaseerd op de goedkoopste wijze van transport. Indien koper/opdrachtgever een bijzondere vervoersweg of een ander transportmiddel voor het vervoer der goederen verlangt of voorschrijft, komen de hierdoor ontstane extra kosten voor zijn rekening.
7.3 Meubelmakerij Vlaskamp verbindt zich jegens koper/opdrachtgever om, indien nodig, de zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat ze bij een normaal vervoer hun bestemming in goede staat kunnen bereiken.
7.4 Indien koper/opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, ontslaat dat hem dan niet van zijn verplichting tot volledige betaling van de te leveren zaken en zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper/opdrachtgever. koper/opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
7.5 De overeengekomen levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Meubelmakerij Vlaskamp de door haar te verrichten werkzaamheden ongehinderd en volgens plan kan verrichten en dat de benodigde materialen tijdig te harer beschikking zullen staan.
7.6 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient koper/opdrachtgever Meubelmakerij Vlaskamp derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
7.7 Het is Meubelmakerij Vlaskamp toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Meubelmakerij Vlaskamp bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 8. Meerwerk.
Wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van koper/opdrachtgever, hetzij als gevolg van de bouw of veroorzaakt doordat de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden als meerwerk beschouwd voorzover hier meerkosten uit voortvloeien. Meubelmakerij Vlaskamp is gerechtigd meerwerk in redelijkheid aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 9. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door Meubelmakerij Vlaskamp een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zal worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 10. Wijzigingen in de te leveren zaken.
10.1 In de handel gebruikelijke niet te vermijden geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting,
gewicht, uiterlijk en dergelijke zij toegestaan en vormen voor de koper/opdrachtgever geen
grondslag voor klachten of schadevergoeding.
10.2 Indien Meubelmakerij Vlaskamp van de in lid 1 van dit artikel genoemde mogelijkheid gebruik maakt en een zaak die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper/opdrachtgever bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De koper/opdrachtgever heft deze bevoegdheid gedurende de acht dagen nadat hij de afwijking
heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken
Artikel 11. Montage,
11.1 Wanneer Meubelmakerij Vlaskamp zich in de overeenkomst tot montage van de geleverde zaken heeft verplicht, aanvaardt zij terzake slechts aansprakelijkheid indien:
a. de montage geschiedt volgens haar aanwijzingen, waarbij zij het recht heeft een monteur
met de leiding van de werkzaamheden te belasten;
b. de omstandigheden ter plaatse waar de montage moet geschiedden zodanig zijn dat de
montage, zonder dat bijkomende werkzaamheden nodig zijn, ongestoord en zonder
onderbreking kan geschieden.
Het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden is voor rekening van
koper/opdrachtgever, terwijl koper/opdrachtgever voorts kosteloos de benodigde assistentie
dient te verlenen in de vorm van mankracht, hulpmaterialen, elektriciteit, water, verwarming
en verlichting.
11.2 Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van Meubelmakerij Vlaskamp niet ongestoord en/of zonder onderbreking kan plaatsvinden of op andere wijze wordt vertraagd, is Meubelmakerij Vlaskamp gerechtigd de daaruit voortvloeiende (meerdere) kosten aan koper/opdrachtgever in rekening
te brengen.
Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen.
12.1 Koper/opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als
mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan
de overeenkomst beantwoordt te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd:
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)
overeenstemmend met het overeengekomene
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of –indien de
ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of
handelsdoeleinden.
12..2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper/opdrachtgever deze binnen tien dagen na aflevering schriftelijk aan Meubelmakerij Vlaskamp te melden.
12.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever binnen drie dagen nadat het gebrek is
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen één maand na
aflevering schriftelijk te melden aan Meubelmakerij Vlaskamp.
12.4 Reclames betrekking hebbend op de (hoogte van de ) factuur van Meubelmakerij Vlaskamp dienen binnen veertien dagen na factuurdatum aan Meubelmakerij Vlaskamp te worden gemeld.
12.5 Vorderingen verband houdende met gebreken in het geleverde verjaren door verloop van één jaar na de datum van levering.
12.6 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op door Meubelmakerij Vlaskamp verrichte diensten.
Artikel 13. beëindiging van de overeenkomst.
13.1 De vorderingen van Meubelmakerij Vlaskamp op koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Meubelmakerij Vlaskamp omstandigheden ter kennis komen die Meubelmakerij Vlaskamp goede gronden geven te vrezen dat koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Meubelmakerij Vlaskamp koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft dan wel
onvoldoende is;
– bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van
koper/opdrachtgever;
– indien koper/opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn
verplichtingen in de overeenkomst, welke niet-voldoening zodanig is dat deze onze
binding van de overeenkomst rechtvaardigt
13.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Meubelmakerij Vlaskamp zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat bij naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Meubelmakerij Vlaskamp bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
13.3 In de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen heeft Meubelmakerij Vlaskamp ook het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan zonder bezwaar mogelijk is.
Artikel 14. Prijsverhoging Meubelmakerij Vlaskamp heeft het recht, ingeval van stijging van de kosten van productiefactoren, zoals lonen, grondstoffen en/of energiekosten, deze kosten door te berekenen in de vorm van en verhoging van de overeengekomen prijs. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden middels schriftelijke verklaring. De ontbinding dient omverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door koper/opdrachtgever te geschieden.
Artikel 15. Overmacht.
15.1 Tekortkomingen van Meubelmakerij Vlaskamp in de uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd als overmacht en kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Meubelmakerij Vlaskamp opgeschort.
15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheid, dat Meubelmakerij Vlaskamp een presentatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; stakingen; storingen in het verkeer; overheidsmaatregelen, die Meubelmakerij Vlaskamp verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het stand brengen van de overeengekomen benodigde zaken of diensten; bovenmatig ziekteverzuim.
15.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat Meubelmakerij Vlaskamp tot enige vergoeding van schade, door koper/opdrachtgever of derden geleden, gehouden zal zijn.
15.4 Meubelmakerij Vlaskamp heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat Meubelmakerij Vlaskamp haar verbintenis had moeten nakomen.
15.5 Indien Meubelmakerij Vlaskamp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd hetreeds geleverde c.q. het leverbare del afzonderlijk te factureren en is koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het en afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 16. Oplevering.
16.1 onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke overdracht van het
meubel aan koper/opdrachtgever ter zake, waarvan door Meubelmakerij Vlaskamp een rapport van overdracht wordt opgemaakt, welk rapport door partijen zal worden ondertekend.
16.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, als het geheel is uitgevoerd of gemonteerd en
daarvan aan de opdrachtgever en/of koper mededeling is gedaan. Indien enige onderdeel niet
gelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, staat dit de oplevering
niet in de weg.
Artikel 17. Assurantie.
17.1 door Meubelmakerij Vlaskamp voor koper/opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, dan wel te leveren en/of te plaatsen zaken worden door Meubelmakerij Vlaskamp voor haar rekening en ten behoeve van koper/opdrachtgever verzekerd tegen brand-, water- en molestschade, zulks tot op de dag vanoplevering dan wel die van feitelijke in gebruik neming door de koper/opdrachtgever, als deze dag is gelegen voor die der oplevering.
17.2 Vanaf de in het voorgaande lid bedoelde dag is het werk of zijn de zaken voor risico van
koper/opdrachtgever en dient deze desgewenst zelf voor bedoelde verzekering zorg te dragen.
17.3 In geval het werk of de zaken verloren gaan of beschadigd worden als gevolg van brand-,
water- of molestschade vóór de dag, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, blijven de
verplichtingen van de koper/opdrachtgever jegens Meubelmakerij Vlaskamp onverminderd bestaan en heeft koper/opdrachtgever slechts een aanspraak op Meubelmakerij Vlaskamp tot een maximum van het bedrag, dat de verzekeringsmaatschappij krachtens de bepalingen van de met betrekking tot de afgesloten verzekering ontvangen polis, zal vergoeden.
17.4 Indien herbouw, nieuwe levering of herstel van de schade in geval als genoemd in lid 3 van
dit artikel meer dan 10% zal kosten dan de uitkering van de verzekeringsmaatschappij
bedraagt, is Meubelmakerij Vlaskamp gerechtigd de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring.
Artikel 18. Aansprakelijkheid.
18.1 voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid, zoals geregeld in artikel 19
(garantie) en het aan deze voorwaarden gehechte garantiecertificaat.
18.2 Overigens is de aansprakelijkheid van Meubelmakerij Vlaskamp beperkt tot de door koper/opdrachtgever geleden schade, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Meubelmakerij Vlaskamp.
Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Meubelmakerij Vlaskamp hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
18.3 Meubelmakerij Vlaskamp is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade zoals bedrijfsschade (bijvoorbeeld in de vorm van inkomstenderving). koper/opdrachtgever zal zich hiertegen desgewenst moeten verzekeren.
18.4 Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Meubelmakerij Vlaskamp of haar leidinggevende ondergeschikten.
18.5 Meubelmakerij Vlaskamp bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens koper/opdrachtgever kan inroepen mede ten behoevevan haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
18.6 De door Meubelmakerij Vlaskamp te vergoeden schade zal worden gematigd, indien door
koper/opdrachtgever te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door koper/opdrachtgever
geleden schade.
Artikel 19. Garantie.
Meubelmakerij Vlaskamp verleent uitsluitend garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden in het aan deze algemene voorwaarden gehechte garantiecertificaat.
Artikel 20. Betaling.
20.1 tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling van de overeengekomen prijs
plaats te vinden: 40% van de overeengekomen prijs direct na datum opdrachtbevestiging, of bij
latere levering minimaal 6 weken voor vermoedelijke/afgesproken leverdatum van bestelde zaken. 50% van de overeengekomen prijs voor de datum van levering/montage van de geleverde zaken. 10% contant (via tikkie) bij aflevering indien alle zaken als akkoord zijn geleverd. Koper/opdrachtgever kanzich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij de vordering door Meubelmakerij Vlaskamp wordterkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
20.2 Door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats vanalle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langstopenstaan, zelfs al vermeldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een laterefactuur.
Artikel 21. Incassokosten.
21.1 indien koper/opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van koper/opdrachtgever, waarbij Meubelmakerij Vlaskamp zal hanteren het incassotarief zoals dat isopgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde calculatieschema vooradvocatendeclaraties, indien de incasso van de vordering door Meubelmakerij Vlaskamp in handen van eenadvocaat wordt gegeven zal koper/opdrachtgever de door de advocaat aan Meubelmakerij Vlaskamp in
rekening te brengen kosten moeten vergoeden.
21.2 koper/opdrachtgever is jegens Meubelmakerij Vlaskamp de door derden gemaakte gerechtelijke kostenverschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover koper/opdrachtgever aantoont, dat dezeonredelijk hoog zijn. Verschuldigdheid van gerechtelijke kosten geldt alleen indien Meubelmakerij Vlaskamp en koper/opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en een gerechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij koper/opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.
Artikel 22. Eigendomsvoorbehoud.
22.1 de door Meubelmakerij Vlaskamp geleverde zaken blijven het eigendom van Meubelmakerij Vlaskamp totdat koper/opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Meubelmakerij Vlaskamp
verrichte of te verrichten diensten;
– eventuele vorderingen wegens niet nakomen door koper/opdrachtgever van de
overeenkomst(en)
22.2 Door Meubelmakerij Vlaskamp afgeleverde zaken, die krachtens lid 1onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van koper/opdrachtgever is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper/opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
22.3 Indien koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat, dat hij zulks niet zal doen, is Meubelmakerij Vlaskamp gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper/opdrachtgever of derden, die de zaak voor
koper/opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. koper/opdrachtgever is verplicht
hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het verschuldigde
per dag.
22.4 Indien derden enige recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper/opdrachtgever verplicht Meubelmakerij Vlaskamp zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
Artikel 23. Hoofdelijke aansprakelijkheid.
Indien een overeenkomst wordt gesloten met twee of meer koper/opdrachtgevers gezamenlijk, dan zijn deze tegenover Meubelmakerij Vlaskamp hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst.
Artikel 24. Geschilbeslechting.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal in elk geschil tussen koper/opdrachtgever en Meubelmakerij Vlaskamp in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Meubelmakerij Vlaskamp blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 25. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen Meubelmakerij Vlaskamp en koper/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Meubelmakerij Vlaskamp
November 2020.
GARANTIEVOORWAARDEN
1. Meubelmakerij Vlaskamp garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende de hierna volgende perioden na datum van levering.
– chroomwerk: 5 jaar – lak- en spuitwerk: 1 jaar – metaalconstructies: 5 jaar
– kunststoffen : 1 jaar – houtconstructies: 2 jaar – alle overige zaken: 6 maanden
massief houten constructies, inclusief deuren tafelbladen etc., kunnen onder invloed van seizoenen, hoge c.q. lage luchtvochtigheid, verwarming en andere oorzaken, krimpen c.q. uitzetten, en kan derhalve niet onder de garantie
vallen, met dien verstande dat het geleverde wel aan de geldende constructieve eisen zal moeten vodoen.
2. Indien de zaak een ontwerp- materiaal- of fabricagefout vertoont heeft koper/opdrachtgever recht op herstel van de zaak. Meubelmakerij Vlaskamp kan ervoor kiezen de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
Koper/opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van Meubelmakerij Vlaskamp
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van normale slijtage, of van een onoordeelkundige of onjuiste behandeling. Da garantie geldt evenmin voor zaken die niet door Meubelmakerij Vlaskamp zijn gemonteerd of geleverd.
4. De garantie vervalt indien, anders dan met schriftelijke toestemming van Meubelmakerij Vlaskamp, in of aan het geleverde wijzigingen zijn aangebracht of schade is veroorzaakt dor koper/opdrachtgever of derden.
5. Meubelmakerij Vlaskamp houdt gedurende vijf jaar na de datum van de levering een dossier van het uitgevoerde project. Gedurende deze periode kan koper/opdrachtgever, zonder dat teken- of ontwerpkosten in rekening worden gebracht, zaken/interieurdelen bijbestellen.